Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”

Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

ARTREAL sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Artreal poprzez wdrożenie do oferty nowych usług z zakresu spektrofotometrii  i digitalizacji

 

Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Artreal poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi z zakresu świadczenia dostępu do wirtualnej kartoteki zbioru przy zastosowaniu nowoczesnej, mobilnej digitalizacji oraz badania obiektów muzealnych w paśmie hiperspektralnym widma promieniowania elektromagnetycznego. Usługa o charakterze innowacji produktowej będzie możliwa do wdrożenia poprzez zrealizowanie zadań z zakresu zakupu niezbędnych środków trwałych umożliwiających realizację procesu digitalizacji i badania w paśmie hiperspektralnym, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wdrożenia innowacji nietechnologicznej organizacyjnej, zakupu portalu www zapewniającego dostęp do wirtualnej kartoteki zbiorów oraz mobilnego kontenera. Organizacja usługi i specyfika planowanych do zakupu środków trwałych pozwoli świadczyć usługi digitalizacji i spektrofotometrii w formule mobilnej, z dojazdem do klienta i posiadanych przez niego zbiorów muzealnych. Odbiorcami usług planowanych do wdrożenia będą właściciele i zarządcy obiektów, którzy oczekują przeniesienia rzeczywistej formy obiektu do formy wirtualnej, zarówno w formie 2D, jak i 3D.

 

Całkowita wartość Projektu: 3 513 495,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 550,00 PLN